บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลักซ์ซุรี่จำกัด

เป็นบริษัทนําเข้าคอนแทคเลนส์บิ๊กอายจากประเทศเกาหลี โดยทางบริษัทได้จ้างโรงงาน Vassen ซ่ึงต้ังอยู่ที่ประเทศเกาหลีทําหน้าที่ผลิตคอนแทคเลนส์ให้ ภายใต้แบรนด์ Kitty Kawaii ซึ่งทางบริษัทเป็นบริษัทขายส่ง-ปลีกคอนแทคเลนส์เกาหลี ที่เน้นขายส่งเป็นหลัก โดยมุ่งหมายให้บริษัทเป็น One Stop Service แก้ลูกค้าส่ง คือ ขายท้ังสินค้าคอนแทคเลนส์ครบวงจร อันได้แก่ คอนแทคเลนส์ น้ํายาล้างคอนแทค และตลับคอนแทค เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปหลายท่ี สมัยก่อนกลุ่มที่ใส่คอนแทคเลนส์จะเจาะจงเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ที่ต้องการมีบุคลิกที่ดี ม่ันใจ ซ่ึงเมื่อก่อนการใส่คอนแทคเลนส์ค่อนข้างลําบากเน่ืองจากทําจากแก้ว แต่ปัจจุบัน มีการใช้สาร Hema มีความยืดหยุ่น ใส่ง่าย และปลอดภัยมากขึ้น และทางเกาหลี ได้คิดค้นคอนแทคเลนส์สีท่ีไม่เพียงจะช่วยผู้มีปัญหาทางสายตาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ตาดูโตขึ้น สวยง่ายๆโดยไม่ต้องพ่ึงการศัลยกรรม ทันสมัยเหมาะกับผู้ชอบการแต่งตัวปัจจุบันมีผู้ใช้ คอนแทคเลนส์มากกว่า 125 ล้านคนทั่วโลก โดยผู้คิดค้นคอนแทคเลนส์กระจกคนแรกปี คศ.1929 คือ Hungari- an Dr. Dallos ต่อมาปี ค.ศ. 1930 William Feinbloom ได้ผลิตคอนแทคเลนส์ ด้วยการใช้พลาสติกผสมกับแก้ว ปี ค.ส.1999 ได้นํา silicone hydrogels มาผลิตทําคอนแทคเลนส์ เพราะเลนส์ชนิดนี้ออกซิเจนสามารถผ่านได้ และใช้มาจนถึงปัจจุบันน้ี

ปี 2005 คอนแทคเลนส์บ๊ิกอายเร่ิมเข้ามาทําตลาดในเมืองไทย ขณะนั้นตลาดคอนแทคเลนส์ในไทยยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตได้เร็วมาก ราคาคอนแทคเลนส์ค่อนข้างสูงประมาณ 1,000-2,000 บาท คนมีกําลังซื้อน้อย และไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก แต่ต่อมาเริ่มบูมมากในปี 2009 มีคนเริ่มรู้จักมากขึ้น แต่ยังไม่คนนําเข้ามามาก แถมกําไรส่วนต่างต่อคู่อยู่ในเรทที่สูงซึ่ง และทางบริษัทKitty Kawaii เห็นโอกาสนี้จึงลงทุนเข้ามาประกอบธุรกิจการคอนแทคเลนส์นําเข้าเกาหลีในไทยภายใต้การร่วมมือระหว่าง คุณดุจธนนันท์ และ Mr. Bon Ha Koo โดยนําเข้าเฉพาะคอนแทคเลนส์ที่ได้คุณภาพมีอ.ย.เกาหลี , อ.ย.ญี่ปุ่น. อ.ย.อเมริกา ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า จนปีจจุบันบริษัท Kitty Kawaii เป็นบริษัทที่มียอดขายอันดับต้นๆในการจัดจําหน่ายคอนแทคเลนส์เกาหลี แม้ป่จจุบันราคาขายปลีกจะลดลงมากอยู่ในช่วง 150-250 บาทแต่ความต้องการคอนแทคเลนส์กลับมีมากขึ้นสวนทาง จนตอนนี้คอนแทคเลนส์บิ๊กอายเกาหลีเหมือนเป็นเครื่องสําอางอีกตัวหนึงของวัยรุ่นและวัยทํางานไปแล้ว

Vassen Korea
Vassen ถือกําเนิดข้ึนในเดือนมิถุนายน เมื่อปี 2001 ภายใต้ช่ือ Fine Medical ซึ่งเป็นโรงงานท่ีเชี่ยวชาญการผลิตคอนแทคเลนส์ มีปรัชญาการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการมนุษย์และการบริหารจัดการคุณภาพ แม้ว่าจะเปิดมาได้ไม่นาน ทางโรงงานก็ได้รับ ISO13485, CE1023 และการรับรอง KFDA, KGMP ภายในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากความพร้อมของอุปกรณ์และทีมงาน ในปัจจุบันยังได้รับมาตรฐาน ITC จาก WHO
คอนแทคเลนส์จากโรงงาน Vassen ผลิตโดย sandwich printing method (การพิมพ์แบบแซนวิช) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยมากโดยสีที่พิมพ์ลายจะอยู่ด้านในเลนส์ และประกบโดยชั้น Hema
ที่บางมากทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนขนมปังแซนด์วิช นอกจากนี้ Vassen-Kitty Kawaii ยังมีการออกแบบลายเลนส์ที่หลากหลายกว่า 600 แบบและ สีสันมากมาย
และยังมีทีม Designer ที่สามารถออกแบบลายเลนส์โดยเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าได้ โรงงาน Vassen มีการดําเนินการจัดการคุณภาพ มีทีมงานฝ่ายการวิจัยและพัฒนาเพื่อคอยพัฒนาคุณภาพให้ก้าวล้ําต่อเทคโนโลยีแห่งการผลิตคอนแทคเลนส์ในอนา คต

About the Kitty Kawaii Lens by Vassen:
This type of lens are made from the highest quality materials in the most advanced contact lens manufactur- ing facilities, you can be confident that our contact lenses are safe for your eyes.The features of lens as special circle pattern design with most come in shades of the some color accompa- nied a deeper-black outer circle ring. So why not have a little fun with your eyes. Our Cosmetic Contact Lenses have been worn by tens of thousands of very happy customers and you too can experience the amazing transformation that colored eye contacts can bring to your eyes.
You have so many choices of color contact lenses available. You should find out what “eyes” are currently in fashion and how those colors can re-invent your look.

Super moisturizing and better oxygen permeability
Unique natural aqueous component naturally increase tear circulation and ensure lens whole day moisturiz- ing. Thinner center thickness improves oxygen transmission, eyes can breathe freely.

Perfect comfort
many time for sterile and special thinner lens design increase biologic fitness and keep all day comfort for wearers.

Handling convenience
Low deformation lens design makes it easy to handle both for experienced and first-time wearers. Better Vision Multi-curve lens design better fits cornea and provides more stable image. Superior transparency makes lens better pervious to light UV Protective function

Protect eyes from harmful UV light
With higher wet (GMA) material and unique intellectual edge technology increase tear circulation and ensure lens whole day moisturizing and better oxygen permeability.

event-title

Tags

Contactlens ,คอนแทคเลนส์,bigeyes,บิ๊กอาย,คอนแทคเลนส์คุณภาพดี,คอนแทคเลนส์ขายดี,Kawaii-bigeye, kittykawaiiอย., kitty kawaii, kawaiiมีอย., Kittykawaiiอย.ไทย, คิตตี้คาวาอิ อย.,contact-lens VASSEN korean ,ข้อมูลโรงงาน VASSEN, คิตตี้คาวาอิบิ๊กอาย, คิตตี้คาวาอิราคาถูก, คิตตี้คาวาอิ อย.ไทย, คอนแทคเลนส์เกาหลี, นำเข้าจากประเทศเกาหลี ,ค่าอมน้ำสูง,เลนส์นิ่ม,ใส่สบายตา,ป้องกันรังสีUV,ฝาสีชมพู,โลโก้แมวเหมียว ,ยอดขายอันดับ1